AANVULLENDE VAK-SEMINARS VOOR DE KLANKMASSEUR & KLANKTHERAPEUT

Om je de mogelijkheid te verschaffen, je competentie in de therapeutische begeleiding als professioneel werkend klankmasseur verder te ontwikkelen, biedt ik een aantal interessante vervolgworkshops in de Klankmassage aan.

Het verbreden van het werk in de Klankmassage en het verdiepen van de grondbeginselen over de uitwerking van klank op lichaam en geest, bieden waardevolle nieuwe handvaten voor de klankmasseur in het werken met klankschalen. Een aantal van deze seminars zijn ook toegankelijk voor diegenen die geen basisopleiding in Klankmassage hebben gevolgd.

Binnen een vastomlijnd en prettig kader kun je na het gevolgd hebben van een basisopleiding, via deze extra vervolg-seminars het al geleerde uitbreiden en verdiepen. (* aangegeven seminars zijn vrij toegankelijk).


De genoemde aanvullende Vak-seminars worden aangeboden en gedoceerd vanuit KlankKleur, Studio voor Klankmassage & Vrije Muziek te Grolloo in Drenthe. Onze locatie beschikt over een sfeervolle praktijk/werkruimte, een pauzeverblijf, een meditatieruimte en een bescheiden bibliotheek met vakliteratuur. Informatie over adressen voor overnachting in een pension, hotel of op een camping, is via ons te verkrijgen en kunnen wij in bemiddelen.

Vak-Seminars t.b.v. de Klankmassage-Therapie

Doel van de extra Vak-seminars:

 • Verbreding van de meditatieve grondhouding tijdens de therapeutische begeleiding en bewustzijn van de eigen stem en klank
 • Aanscherping van het verantwoordelijkheidsbewustzijn ten opzichte van het therapeutische proces en de cliënten
 • Bevordering van de communicatievaardigheid, empathie, emotionele en sociale competentie
 • Optimalisering van de waarneming van fysieke, psychische en fijnstoffelijke processen
 • Verdieping en verbreding van ervaringen met betrekking tot de werkzaamheid van klanken.

De volgende seminars worden aangeboden:

 • Adem, lichaamstherapie en klankmassage boventoonzingen en stemexploratie
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Stervensbegeleiding met klankschalen
 • Psychopathologie in de klankmassage.

Al deze seminars hebben ook een avondprogramma. Echter in de zomerworkshop ‘De Weg van je Stem’ wordt er alleen ’s morgens en ‘s avonds gewerkt en les gegeven. Tijdens deze middagen kan worden gerecreëerd.

Alle seminars kunnen onafhankelijk van elkaar worden gevolgd, en de workshops met een * zijn ook toegankelijk voor hen die geen vooropleiding hebben genoten. Na het afsluiten van iedere workshop wordt vanuit Studio KlankKleur, op eigen naam een certificaat uitgereikt.

De kosten voor deelname aan de seminars is incl. lesmateriaal, lunches en diners. Voor verblijf of logies wordt zelf gezorgd, maar wij kunnen hier wel in bemiddelen.


Beknopte Inhoud van de Seminars

Adem, Lichaamstherapie en Klankmassage
(duur: 3 dagen)
Instroomeis: Basisopleiding Peter Hess Klankmasseur

Wanneer we met andere mensen werken, zijn we verplicht, onszelf te kunnen ervaren, inzicht en duidelijkheid te krijgen, over de eigen hulpbronnen, en deze te kunnen herkennen en activeren. En daarbij ons ‘midden’ te kunnen vinden, om ons met deze Levens/scheppende-Bron te verbinden, om van daaruit de energie, inspiratie en kracht voor dit prachtige werk te kunnen laten ontstaan.

Middels deze workshop kan de cliënt worden uitgenodigd, om met zijn/haar adem de eigen energiehuishouding te leren verzorgen. Hierdoor neemt de cliënt actief deel aan het helingsproces tijdens de klankmassage. De klanken van klankschalen, de gong en de lichaams-tanpura begeleiden ons tijdens deze workshop.

Verdere elementen zullen zijn:

 • De ervaarbare Adem, Stemwerk, Helings-energiewerk
 • Gong-meditaties & Lichaamsreizen
 • Het werken met het fysieke en het fijnstoffelijke lichaam
 • Het vinden en consolideren van een persoonlijke Krachtplek
 • Intuïtief en Emotioneel leren Centeren
 • Uitleg van het Vegetatieve Zenuwstelsel
 • Uitleg relatie, van de Chakra’s en de Lichaamsklieren.

De lestijden zijn: Van 10.30 tot 13.00, van 14.30 tot 17.30 uur en van 19.30 tot 21.30 uur


Oplossingsgerichte Gespreksvoering
(duur: 2 dagen)
Instroomeis: Geen

We kunnen problemen zien, als hindernissen in het leven, waarvan we iets kunnen leren, als we ze overwinnen. De ommekeer van de probleem- in oplossingstoestand is, zoals Wittgenstein beschrijft, een verandering van de Wereld van het Ongelukkige naar de Wereld van het Gelukkige.

De oplossingsgerichte gespreksvoering wordt gekenmerkt door een radicale omwenteling naar oplossingen, waarbij het zwaartepunt ligt bij toekomst- en resourceoriëntering, bij actief handelen in plaats van innerlijke processen. Het is een gespreksmethode, waarbij de gespreksvoering via een hypno- therapeutische trance-inductie, de ervaring van oplossingen geeft.

Mensen, die met een wens om hulp komen, worden in principe als kundig en capabel beschouwd, om hun problemen op eigen kracht op te lossen. Aan de basis hiervan ligt een humanistisch mensbeeld, dat zegt, dat ieder mens een actieve vormgever is van zijn eigen bestaan. Hij/zij draagt alle hulpbronnen in zich, die het hem/haar mogelijk maken, niet alleen zelfwerkend te handelen, maar ook in zelfrealisatie, zijn/haar leven zin te geven.

Door de aanraking van klank met klankschalen wordt een verinnerlijkingproces op gang gebracht, dat de mens uitnodigt, naar zichzelf te luisteren en contact op te nemen met zijn innerlijke kwaliteiten, het oer-vertrouwen. Het gevoel van eigenwaarde wordt daarbij opnieuw gedefinieerd en leidt naar de overtuiging, dat de oplossingen en antwoorden op de tijdens de sessie gestelde vragen, in relatie staan met het doel en de wegen, die in ons zelf te vinden zijn.

Deze workshop betreft allen, die therapeutisch of begeleidend met mensen werken. De manier waarop de oplossingsgerichte gespreksvoering wordt geoefend, is door o.a. het gebruik van circulaire en hypothetische vragen en ook via het werken met het Genogram.

De lestijden zijn: Van 10.30 tot 13.00, van 14.30 tot 17.30 uur en van 19.30 tot 21.30 uur.


Voor seminars die met een sterretje * zijn gemerkt, is na een oriënteringsgesprek deelname mogelijk, zonder het doorlopen hebben van een basisopleiding in de klankmassage. Voor al deze afzonderlijke vak-seminars wordt na afloop vanuit Studio KlankKleur een Nederlands Certificaat op eigen titel uitgereikt.

» Kijk voor de geplande data bij de Agenda.

» Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

 

Psychopathologie (duur: 2 dagen)
- Op zoek naar de plek, waar de Ziel woont - Instroomeis: Geen

Klank wordt volgens Hazrat Inayat Khan als een alles doordringende energie gezien, die ook het menselijke lichaam doordringt en zich in deze belichaming manifesteert. De mens stemt zijn waarneming erop af, doordat hij de innerlijke ruimten van zijn lichaam voor deze subtiele energie opent en zich zo op deze energie-resonans voorbereidt.

Resonans en ook iedere klankervaring zijn altijd materieel en immaterieel, fysisch (somatisch, vegetatief, hersenorganisch, hormonaal enz.) en psychisch (mentaal, emotioneel, transverbaal, spiritueel) op te vatten. Een dialogische wisselwerking verbindt psyché en het lichaam.

Deze dialogische wisselwerking maakt duidelijk, hoe belangrijk het is, om gefundeerde kennis te hebben over het psychisch basis-functioneren, pathologische symptomen en de mogelijke oorzaken daarvan. Niet alleen om symptomen te herkennen, die medische of psychotherapeutische behandeling nodig hebben, maar ook om een duidelijk ‘zicht’ te ontwikkelen voor psychische of organische symptomen, die een contra-indicatie voor klank zouden kunnen zijn. De vandaag nog altijd geldende zin van Abu Hafs as-Sahrawardi: “Klank wekt in het Hart niets op, wat daar al niet is” impliceert echter, dat door een klankmassage symptomen kunnen opvallen of optreden, die of heel natuurlijk zijn, of verdere opheldering behoeven.

Kennis over het psychisch basis-functioneren, de pathologische symptomen en hun mogelijke oorzaken zijn belangrijke zaken voor al diegenen, die d.m.v. coaching, therapeutisch of via lichaamswerk met mensen werkzaam zijn.

Deze workshop bezorgt je de noodzakelijke kennis, om ook in moeilijke situaties verantwoord te kunnen beslissen en handelen en te herkennen of pedagogische, therapeutische of medische behoefte gewenst is.

De lestijden zijn: Van 10.30 tot 13.00, van 14.30 tot 17.30 uur en van 19.30 tot 21.30 uur


Stervensbegeleiding met Klankschalen
(duur: 2 dagen)
Instroomeis: Basisopleiding Peter Hess Klankmasseur

Het inzetten van klank bij de stervensbegeleiding betekent voor mensen in het klankwerk een heel bijzondere uitdaging. Niets is zoals voorheen: de ruimte, de situatie, het gesprek, het gebruik van de schalen, de reactie van de cliënt. En toch, of juist daardoor, wordt de toon van de klankschalen door veel stervenden als een echte verrijking van hun hoog sensibele ervaringswereld gevoeld en beschreven. Ook degene die de klank geeft ervaart in de ontmoeting met de stervende, momenten van hoogste intensiteit.

Met deze workshop wil ik mensen aanspreken, die zich beroepsmatig of privé voor de begeleiding van mensen in hun laatste levensfase interesseren en daarbij in samenhang, de klank willen integreren.

De inhoud van de workshop:

 • Ontspanning en bevrijding door klank, emotionele reacties en waarneming in deze bijzondere situatie
 • Mogelijkheden en grenzen van de Klankmassage in de stervensbegeleiding
 • Basisziekte, lichamelijke gesteldheid en bijzondere gevoeligheid
 • Gebruik van klankschalen, ligging en begrensde mobiliteit
 • De “bijzondere” situatie van de stervensbegeleiding, afgrenzing en nabijheid, afwijzing en acceptatie, gevoelens en angsten
 • Ervaringsberichten uit het klankwerk met stervenden
 • Uiterlijke kadrering van het klankwerk in de stervensbegeleiding.

De lestijden zijn: Van 10.30 tot 13.00, van 14.30 tot 17.30 uur en van 19.30 tot 21.30 uur


Boventoon-zingen & Stemexploratie
(duur: 3 dagen)
Zomer 3-daagse “De Weg van je Stem” Instroomeis: Geen

Omgeven door natuur en stilte zullen we deze drie dagen op vele manieren de wegen van onze stem, adem en innerlijke resonantie verkennen. Via boventoonzang en stemimprovisaties leer je de mogelijkheden van je eigen 'instru­ment' bewust te worden en te ontplooien. De boventonen nodigen ons hierbij uit op een nieuwe manier naar onszelf en anderen te luisteren.

Door Boventoonzang kunnen we op een heel subtiel niveau ervaren hoe klank op ons inwerkt, en naast een nieuwe muzikale ervaring werkt deze zangtechniek als klankmassage voor dieper gelegen lichaamsdelen. De ademhaling wordt geoptimaliseerd en de celstructuur wordt geordend en geharmoniseerd.

De middagen in deze zomerworkshop zijn vrij om van de prachtige omgeving te genieten. Je kunt lekker gaan wandelen in de bossen of zwemmen in één van de mooie vennen, direct in de buurt. In het dorp kunnen fietsen gehuurd worden en in de omgeving zijn voldoende mogelijkheden om uitstapjes te maken. 's Avonds bestaat het programma uit mantra-zingen, Zen-spelen, zingen met de tanpura, en het luisteren naar gong en kla­nkschalen. Voor deze zomer-workshop is geen ge­schoolde stem nodig. Het genieten staat deze dagen centraal.

In de workshop leren we o.a.:

 • het verkennen van resonantieruimten en hun verwante klinkers
 • 5 Boventoonzang-technieken
 • ervaren van de helende kracht der boventonen d.m.v. klankmeditaties. (energetische kracht van klank)
 • het werken met klank in relatie tot structuur en vorm.
 • "ontvangen en geven" van klank (afstemmen en intunen).

Doelgroep:
Dit seminar is bedoeld voor iedereen, die in het kader van zelfontplooiing en heling wil werken aan een persoonlijke ontwikkeling van de stem. Deze dagen zijn een goede start voor diegenen die de boventoonzang later als gereedschap willen kunnen inzetten in de eigen werkomgeving.

De lestijden voor deze Zomer-workshop zijn: Van 9.00 tot 13.00 en van 20.00 tot 22.00 uur


De docent-trainer voor deze Vak-Seminars Erik Karsemeijer

Erik werd in 1946 in Hilversum geboren. Hij is opgeleid tot Europees geregistreerd Psychotherapist. Erik volgde trainingen in Ericksoniaanse Hypnotherapie en NLP, toegepaste psychologie en muziekmeditatie. Hij genoot zijn scholing in de Klankmassage-therapie aan het Peter Hess -Instituut in Duitsland, en was vervolgens 14 jaar opleider voor de Ned. Peter Hess-Academie.

Buiten zijn werk in Studio KlankKleur, voert hij een praktijk voor Psychotherapie en Klankmassage-therapie. Verder is Erik Karsemeijer uitvoerend musicus en boventoon-kunstenaar.

Erik is geregistreerd bij het NAP, de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie, het NGVH, Ned. Gilde v. Health Counseling en Psychotherapie en het Europese Fachverband für Klangmassage, resulterend onder het Duitse Peter Hess-Instituut.


» Kijk voor de geplande data bij de Agenda.

» Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.